Shri Ganesh Chalisa | ਗਣੇਸ਼ ਚਾਲੀਸਾ Punjabi PDF

Download Shri Ganesh Chalisa Punjabi PDF

You can download the Shri Ganesh Chalisa Punjabi PDF for free using the direct download link given at the bottom of this article.

File nameShri Ganesh Chalisa Punjabi PDF
No. of Pages5  
File size620 KB  
Date AddedDec 23, 2022  
CategoryReligion
LanguagePunjabi  
Source/CreditsDrive Files  

Shri Ganesh Chalisa Overview

Ganesh Chalisa is a Hindu devotional hymn (stotra) addressed to Lord Ganesh. Literally it is forty Chaupais on Lord Ganesh. It is written in the Awadhi language. The Ganesh Chalisa has gained enormous popularity among the modern-day Hindus. If you have been suffering from enemy problems for a long time, then recite this Ganesh Chalisa with devotion in the Ganesh temple or sitting in front of the idol of Ganesh Ji to fruitful the result. Believe it or not, the devotees who have pain and sorrow in their life can actually get special benefits from reciting it.

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਾਲੀਸਾ ॥ 

ਜਯ ਗਣਪਤਿ ਸਦ੍ਗੁਣਸਦਨ ਕਵਿਵਰ ਬਦਨ ਕ੍ਰੁਪਾਲ ।
ਵਿਘ੍ਨ ਹਰਣ ਮੰਗਲ ਕਰਣ ਜਯ ਜਯ ਗਿਰਿਜਾਲਾਲ ॥

ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਗਣਪਤਿ ਰਾਜੂ ।
ਮੰਗਲ ਭਰਣ ਕਰਣ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜੂ ॥

ਜਯ ਗਜਬਦਨ ਸਦਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵ ਵਿਨਾਯਕ ਬੁੱਧਿ ਵਿਧਾਤਾ ॥

ਵਕ੍ਰ ਤੁਣ੍ਡ ਸ਼ੁਚਿ ਸ਼ੁਣ੍ਡ ਸੁਹਾਵਨ ।
ਤਿਲਕ ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ ਭਾਲ ਮਨ ਭਾਵਨ ॥

ਰਾਜਿਤ ਮਣਿ ਮੁਕ੍ਤਨ ਉਰ ਮਾਲਾ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣ ਮੁਕੁਟ ਸ਼ਿਰ ਨਯਨ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ॥

ਪੁਸ੍ਤਕ ਪਾਣਿ ਕੁਠਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੰ ।
ਮੋਦਕ ਭੋਗ ਸੁਗਨ੍ਧਿਤ ਫੂਲੰ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰ ਤਨ ਸਾਜਿਤ ।
ਚਰਣ ਪਾਦੁਕਾ ਮੁਨਿ ਮਨ ਰਾਜਿਤ ॥

ਧਨਿ ਸ਼ਿਵਸੁਵਨ ਸ਼਼ਡਾਨਨ ਭ੍ਰਾਤਾ ।
ਗੌਰੀ ਲਲਨ ਵਿਸ਼੍ਵ-ਵਿਧਾਤਾ ॥

ਰੁੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਤਵ ਚੰਵਰ ਸੁਧਾਰੇ ।
ਮੂਸ਼਼ਕ ਵਾਹਨ ਸੋਹਤ ਦ੍ਵਾਰੇ ॥

ਕਹੌਂ ਜਨ੍ਮ ਸ਼ੁਭ ਕਥਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਅਤਿ ਸ਼ੁਚਿ ਪਾਵਨ ਮੰਗਲ ਕਾਰੀ ॥

ਏਕ ਸਮਯ ਗਿਰਿਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ।
ਪੁਤ੍ਰ ਹੇਤੁ ਤਪ ਕੀਨ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ॥

ਭਯੋ ਯਜ੍ਞ ਜਬ ਪੂਰ੍ਣ ਅਨੂਪਾ ।
ਤਬ ਪਹੁੰਚ੍ਯੋ ਤੁਮ ਧਰਿ ਦ੍ਵਿਜ ਰੂਪਾ ॥

ਅਤਿਥਿ ਜਾਨਿ ਕੈ ਗੌਰੀ ਸੁਖਾਰੀ ।
ਬਹੁ ਵਿਧਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ॥

ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹ੍ਵੈ ਤੁਮ ਵਰ ਦੀਨ੍ਹਾ ।
ਮਾਤੁ ਪੁਤ੍ਰ ਹਿਤ ਜੋ ਤਪ ਕੀਨ੍ਹਾ ॥

ਮਿਲਹਿ ਪੁਤ੍ਰ ਤੁਹਿ ਬੁੱਧਿ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ।
ਬਿਨਾ ਗਰ੍ਭ ਧਾਰਣ ਯਹਿ ਕਾਲਾ ॥

ਗਣਨਾਯਕ ਗੁਣ ਜ੍ਞਾਨ ਨਿਧਾਨਾ ।
ਪੂਜਿਤ ਪ੍ਰਥਮ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨਾ ॥

ਅਸ ਕਹਿ ਅਨ੍ਤਰ੍ਧ੍ਯਾਨ ਰੂਪ ਹ੍ਵੈ ।
ਪਲਨਾ ਪਰ ਬਾਲਕ ਸ੍ਵਰੂਪ ਹ੍ਵੈ ॥

ਬਨਿ ਸ਼ਿਸ਼ੁ ਰੁਦਨ ਜਬਹਿ ਤੁਮ ਠਾਨਾ ।
ਲਖਿ ਮੁਖ ਸੁਖ ਨਹਿੰ ਗੌਰਿ ਸਮਾਨਾ ॥

ਸਕਲ ਮਗਨ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹਿੰ ।
ਨਭ ਤੇ ਸੁਰਨ ਸੁਮਨ ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਵਹਿੰ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੁ ਉਮਾ ਬਹੁਦਾਨ ਲੁਟਾਵਹਿੰ ।
ਸੁਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਤ ਦੇਖਨ ਆਵਹਿੰ ॥

ਲਖਿ ਅਤਿ ਆਨਨ੍ਦ ਮੰਗਲ ਸਾਜਾ ।
ਦੇਖਨ ਭੀ ਆਯੇ ਸ਼ਨਿ ਰਾਜਾ ॥

ਨਿਜ ਅਵਗੁਣ ਗੁਨਿ ਸ਼ਨਿ ਮਨ ਮਾਹੀਂ ।
ਬਾਲਕ ਦੇਖਨ ਚਾਹਤ ਨਾਹੀਂ ॥

ਗਿਰਜਾ ਕਛੁ ਮਨ ਭੇਦ ਬਢ਼ਾਯੋ ।
ਉਤ੍ਸਵ ਮੋਰ ਨ ਸ਼ਨਿ ਤੁਹਿ ਭਾਯੋ ॥

ਕਹਨ ਲਗੇ ਸ਼ਨਿ ਮਨ ਸਕੁਚਾਈ ।
ਕਾ ਕਰਿਹੌ ਸ਼ਿਸ਼ੁ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਈ ॥

ਨਹਿੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਉਮਾ ਕਰ ਭਯਊ ।
ਸ਼ਨਿ ਸੋਂ ਬਾਲਕ ਦੇਖਨ ਕਹ੍ਯਊ ॥

ਪੜਤਹਿੰ ਸ਼ਨਿ ਦ੍ਰੁਗ ਕੋਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ।
ਬਾਲਕ ਸ਼ਿਰ ਇੜਿ ਗਯੋ ਆਕਾਸ਼ਾ ॥

ਗਿਰਜਾ ਗਿਰੀਂ ਵਿਕਲ ਹ੍ਵੈ ਧਰਣੀ ।
ਸੋ ਦੁਖ ਦਸ਼ਾ ਗਯੋ ਨਹਿੰ ਵਰਣੀ ॥

ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ੍ਯੋ ਕੈਲਾਸ਼ਾ ।
ਸ਼ਨਿ ਕੀਨ੍ਹ੍ਯੋਂ ਲਖਿ ਸੁਤ ਕੋ ਨਾਸ਼ਾ ॥

ਤੁਰਤ ਗਰੁੜ ਚਢ਼ਿ ਵਿਸ਼਼੍ਣੁ ਸਿਧਾਯੇ ।
ਕਾਟਿ ਚਕ੍ਰ ਸੋ ਗਜ ਸ਼ਿਰ ਲਾਯੇ ॥

ਬਾਲਕ ਕੇ ਧੜ ਊਪਰ ਧਾਰਯੋ ।
ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਤ੍ਰ ਪਢ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਡਾਰਯੋ ॥

ਨਾਮ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਮ੍ਭੁ ਤਬ ਕੀਨ੍ਹੇ ।
ਪ੍ਰਥਮ ਪੂਜ੍ਯ ਬੁੱਧਿ ਨਿਧਿ ਵਰ ਦੀਨ੍ਹੇ ॥

ਬੁੱਧਿ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾ ਜਬ ਸ਼ਿਵ ਕੀਨ੍ਹਾ ।
ਪ੍ਰੁਥ੍ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਲੀਨ੍ਹਾ ॥

ਚਲੇ ਸ਼਼ਡਾਨਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ।
ਰਚੀ ਬੈਠ ਤੁਮ ਬੁੱਧਿ ਉਪਾਈ ॥

ਚਰਣ ਮਾਤੁ-ਪਿਤੁ ਕੇ ਧਰ ਲੀਨ੍ਹੇਂ ।
ਤਿਨਕੇ ਸਾਤ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣ ਕੀਨ੍ਹੇਂ ॥

ਧਨਿ ਗਣੇਸ਼ ਕਹਿ ਸ਼ਿਵ ਹਿਯ ਹਰਸ਼਼ੇ ।
ਨਭ ਤੇ ਸੁਰਨ ਸੁਮਨ ਬਹੁ ਬਰਸੇ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬੁੱਧਿ ਬੜਾਈ ।
ਸ਼ੇਸ਼਼ ਸਹਸ ਮੁਖ ਸਕੈ ਨ ਗਾਈ ॥

ਮੈਂ ਮਤਿ ਹੀਨ ਮਲੀਨ ਦੁਖਾਰੀ ।
ਕਰਹੁੰ ਕੌਨ ਬਿਧਿ ਵਿਨਯ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ॥

ਭਜਤ ਰਾਮਸੁਨ੍ਦਰ ਪ੍ਰਭੁਦਾਸਾ ।
ਲਖ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਕਰਾ ਦੁਰ੍ਵਾਸਾ ॥

ਅਬ ਪ੍ਰਭੁ ਦਯਾ ਦੀਨ ਪਰ ਕੀਜੈ ।
ਅਪਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਭਕ੍ਤਿ ਕੁਛ ਦੀਜੈ ॥

ਦੋਹਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਯਹ ਚਾਲੀਸਾ ਪਾਠ ਕਰੇਂ ਧਰ ਧ੍ਯਾਨ ।
ਨਿਤ ਨਵ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰੁਹ ਬਸੈ ਲਹੇ ਜਗਤ ਸਨ੍ਮਾਨ ॥

ਸੰਵਤ੍ ਅਪਨ ਸਹਸ੍ਰ ਦਸ਼ ਰੁਸ਼਼ਿ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨੇਸ਼ ।
ਪੂਰਣ ਚਾਲੀਸਾ ਭਯੋ ਮੰਗਲ ਮੂਰ੍ਤਿ ਗਣੇਸ਼ ॥

॥ ਆਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ॥

Benefits:

  • Regular recitation of Ganesh Chalisa brings your own well-being and prosperity
  • Reciting this divine hymn will bring wealth, prosperity and harmony to your life.
  • If you have been suffering from enemy problems for a long time, then recite this Ganesh Chalisa with devotion in the Ganesh temple or sitting in front of the idol of Ganesh Ji to fruitful the result.
  • Believe it or not, the devotees who have pain and sorrow in their life can actually get special benefits from reciting it.
  • Students should recite this Chalisa everyday while dedicating it towards getting rid of problems that relate to studying.
  • Worshipping Lord Ganesha heartily brings happiness in the home, progress in business and success in every work.
Shri Ganesh Chalisa Punjabi PDF

Shri Ganesh Chalisa Punjabi PDF Download Link

Leave a Comment